• ĐIỀU LỆ NHIỆM KỲ (2014-2019)
  • ĐIỀU LỆ NHIỆM KỲ (2014-2019)
ĐIỀU LỆ NHIỆM KỲ (2014-2019)
18:21 | 02/08/2016

Điều 1 – Tên và pháp nhân của hội: 1. Tên gọi : Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, Viết tắt Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa Tên giao dịch : Nha Trang - Khanh Hoa Tourism Association Tên viết tắt : KHATA