Báo cáo ước kết quả kinh doanh du lịch tháng 12 và thống kế quốc tịch khách tháng 11 năm 2017
08:46 | 30/12/2017

Lượt khách do các CSLT phục vụ tháng 12: 384.444 (lượt) Ngày khách do các CSLT phục vụ tháng 12: 930.000 (ngày) Ngày khách lưu trú bình quân tháng 12: 2,42 (ngày) Công suất sử dụng phòng tháng 12: 55,36 % Tổng số lượt khách do các CSLT phục vụ tháng 11: 368.025 (lượt) Lượt khách Quốc tế tháng 11: 187.465 (Lượt) Lượt khách trong nước tháng 11: 180.560 (lượt)

  • Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Phương hướng kế hoạch thực hiện năm 2018 Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Phương hướng kế hoạch thực hiện năm 2018 Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Phương hướng kế hoạch thực hiện năm 2018 Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Phương hướng kế hoạch thực hiện năm 2018 Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Phương hướng kế hoạch thực hiện năm 2018 Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Phương hướng kế hoạch thực hiện năm 2018 Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
  • Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Phương hướng kế hoạch thực hiện năm 2018 Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Phương hướng kế hoạch thực hiện năm 2018 Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
08:38 | 30/12/2017

Trong năm 2017 Ban chấp hành Hiệp hội du lịch đã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tập trung tăng cường liên kết giữa các thành viên trong Hiệp hội; chia sẻ, tháo gỡ khó khăn về vấn đề môi trường, thị trường khách, kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh